Quyết định thành lập Ban biên tập Website trường THCS Thạnh Lợi

QUYẾT ĐỊNH

 Thành lập Ban biên tập, Quản trị trang Website

Trường trung học cơ sở Thạnh Lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ  SỞ THẠNH LỢI

Căn cứ vào Quyết định số 111/QĐ.UB ngày 25 tháng 09 năm 2003 của UBND huyện Tháp Mười về việc thành lập trường THCS Thạnh Lợi;

Căn cứ vào Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và  Phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ công văn số ……./HD-PGD&ĐT ngày …………….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười về việc hướng dẫn xây dựng và điều hành Trang Website thuộc Website ngành;

Xét đề nghị của Hội đồng trường THCS Thạnh Lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 01 Ban biên tập, Quản trị trang Website Trường THCS Thạnh Lợi ( có danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban biên tập có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động Website; Điều hành hoạt động của Website, chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, kỹ thuật; Tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do nhà trường, các Tổ chuyên môn, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên …, các tác giả gửi tin, bài và phân công xử lý, biên tập, rà soát cẩn thận bản thảo các ấn phẩm trước khi đăng tin; Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh … nhằm thông tin về các mặt hoạt động của Trường trên trang Website và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về nội dung đăng tin.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí. Ban biên tập Website, các Tổ, bộ phận có liên quan, kế toán, tài vụ Trường THCS Thạnh Lợi và các ông ( bà) có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (thực hiện);                     

– Phòng GD&ĐT (báo cáo);

– Website trường;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

 (Kèm theo Quyết định số …../QĐ-THCS.TL  ngày …/…./2018 của Hiệu trưởng

Trường THCS Thạnh Lợi)

 

 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Ngọc Kim Thời ĐHSP Vật Lý Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Cao Tùng ĐHSP Vật Lý P. Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Võ Nhật Bình ĐHSP Lịch sử CTCĐ Phó trưởng ban phụ trách Website
4 Ngô Hoàng Trung ĐHSP Tin học Giáo viên Thư ký
5 Bùi Thanh Hồng CĐSP Công nghệ Giáo viên Thư ký
6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền ĐHSP Ngữ văn Tổ trưởng Thành viên
7 Giang Pha ĐHSP Toán Tổ trưởng Thành viên
8 Phan Thị Đỗ Quyên ĐHSP Tiếng Anh Tổ trưởng Thành viên
9 Nguyễn Hữu Thiện ĐHSP Hoá học Tổ trưởng Thành viên
10 Nguyễn Văn Nhường ĐHSP Thể dục Tổ trưởng Thành viên
11 Nguyễn Văn Công TC Y tế Tổ trưởng Thành viên
12 Nguyễn Minh Tân ĐHSP Mỹ thuật TPT Thành viên
13 Phan Thị Ngọc Tú ĐHSP Tiếng Anh BTCĐ Thành viên
Danh sách này có: 13(Mười ba) người

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *